03-6863421 info@vitatec.co.il

רישום להדגמה

6 + 10 =

 טכנולוגיה | גוף האדם כמערכת תדרים

 

מהו שדה החיוניות ה – Vitalfeld ?

על פי מחקרים מהשנים האחרונות, גוף האדם כולל שדה אנרגטי ביו-פיזי אשר אנו מכנים בשם "שדה החיוניות" אשר ניתן למדידה (Vitalfeld) . "שדה החיוניות" מקיים קשרי גומלין בין גוף האדם לשדה האנרגטי שקיים בטבע. השדה האנרגטי שקיים בטבע כולל את השדה המגנטי של כדור הארץ, השדה האלקטרומגנטי שמגיע אלינו מן השמש ונמצא באטמוספירה והשדה החשמלי שנוצר מהברקים.

למעשה, השדה האנרגטי שקיים בטבע מזין את שדה החיוניות של גוף האדם.

המאפיינים הבולטים של שדות אנרגיה טבעיים אלו הם עוצמות נמוכות מאד (עשיריות וולטים) וטווח תדרים רחב מאד אשר מרטט סביב תדרים מרכזיים. (לדוגמא תדרי שומאן).

אורח החיים המודרני משבש את תהליך ההזנה הטבעי. לכך יש השפעות שליליות על שדה החיוניות (ה – Vitalfeld) של הגוף.

מהי הטכנולוגיה הייחודית?

תחת הנחת היסוד המרכזית שגוף האדם כאורגניזם חי כולל מערכת תדרים מורכבת ומדויקת, ולכל איבר ותא קיימת פעילות אלקטרומגנטית אופיינית בספקטרום תדרים מסוים, אפשר למדוד את המאפיינים של הפעילות הזו, לנתח אותם, ולקבוע קריטריונים פיזיקליים למצבים של פעילות תקינה או סטייה מהנורמה. כלומר, קריטריונים למצבי בריאות או חולי של תאים, איברים ומערכות הגוף השונות.

לאחרונה פיתחו שיטה מדעית למדידת השדה האנרגטי, שדה החיוניות, של גוף האדם והמאפיינים שלו. כמו כן, זיהתה את הקריטריונים לקביעת תפקוד נורמלי של הגוף, מערכותיו ואיבריו ומכאן גם לזהות ולהצביע על מצבים פתולוגים של גוף האדם.

שיטת המדידות

מבוססת על טכנולוגיית (MFBIA Multi Frequency Bioelectrical Impedance Analysis) אשר משמשת למדידות שונות של החומרים שמרכיבים את גוף האדם. אחד השימושים הנפוצים בטכנולוגיה זו היא מדידת שומן גוף או נוזלי הגוף.

פריצת דרך זו אפשרה לבצע סימולציה של השפעת שדה האנרגיה של הטבע על גוף האדם, ולאפיין ולנתח את תגובת האדם להשפעות אלו.

מה מאפשרת הטכנולוגיה של חברת Vitatec?

  • ביצוע אבחון אנרגטי מקיף  בתוך 8 דקות בלבד! "גלובל דיאגנוסטיקס" מאפשר אבחון קצר ומדויק ומתן תוצאות מיידיות. המכשיר מאפשר לרופאים ומטפלים חיסכון משמעותי בזמן ומייעל מאוד את העבודה.
  • האיבחון והטיפול אינם פולשניים – חיבור שתי אלקטרודות ותו לא!
  • איסוף נתונים רב יחד עם רזולוציה מדויקת בבדיקה נשלחים באמצעות "גלובל דיאגנוסטיקס" למעלה מ-100 מליון סיגנלים וכך נאספים נתונים רבים בבת אחת.כל תדר משודר לגוף לפחות 1000 פעם ונרשם (הגירוי נמוך מזה של שעון קוורץ).